Thị thực du học Mỹ
16
01

10 điều cần nhớ khi xin thị thực không di dân của Hoa Kỳ

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Tài liệu gốc mang tên "10 Points to remember when applying for a non-immigrant visa" đã được phát hành rộng rãi từ nhiều năm trước, nó được soạn bởi các cựu nhân viên Lãnh Sự Hoa Kỳ và được nhiều trường tại Mỹ gửi cho du học sinh để hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn xin thị thực du học. Tiếc thay, phần lớn học sinh đều bỏ qua tài liệu hữu ích này vì nó quá nhiều chữ tiếng Anh :-( . Công ty tư vấn du học Thế Hệ Mới đăng lại tài liệu này bằng song ngữ Anh - Việt, mong là nó sẽ hữu ích cho các bạn học sinh đang chuẩn bị xin thị thực du học Mỹ.

Điều thứ 1
"Ties to your home country - Các mối ràng buộc với nước sở tại." Under U.S. Law, all applicants for nonimmigrant visas, such as student visas, are viewed as intending immigrants until they can convince the consular officer that they are not. You must therefore be able to show that you have reasons for returning to your home country that are stronger than those for remaining tin the United States. “Ties” to your home country are the things that bind you to your home town, homeland, or current place of residence: job, family, financial prospects that you own or will inherit, investments, etc. if you are prospective undergraduate, the interviewing officer may ask about your specific intentions or promise of future employment, family or other relationships, educational objectives, grades, long-range plans and career prospects in your home country. Each person’s situation is different, of course, and there is no magic explanation or single document, certificate, or letter which can guarantee visa issuance.

Theo Luật pháp của Hoa Kỳ, tất cả những người xin thị thực không di dân, chẳng hạn như thị thực du học, được xem như người có ý định nhập cư cho đến khi họ có thể thuyết phục viên chức lãnh sự rằng họ không có ý định đó. Do đó, bạn phải có khả năng để cho thấy rằng bạn có lý do để trở về nước của bạn mạnh mẽ hơn những lý do bạn ở lại Hoa Kỳ. "Các mối ràng buộc với nước sở tại là những điều ràng buộc bạn với quê hương của bạn, hoặc nơi cư trú hiện tại: công việc, gia đình, triển vọng tài chính mà bạn sở hữu hoặc sẽ thừa kế, đầu tư, v.v.. nếu bạn muốn học đại học, các phỏng vấn viên có thể hỏi về những dự định cụ thể của bạn hay hứa hẹn việc làm trong tương lai, gia đình hoặc các mối quan hệ khác, mục tiêu giáo dục, trình độ, kế hoạch dài hạn và triển vọng nghề nghiệp ở nước bạn. Hoàn cảnh của mỗi người tất nhiên khác nhau, và không có lời giải thích kỳ diệu hay tài liệu duy nhất, giấy chứng nhận, hoặc bất kỳ bức thư nào có thể đảm bảo bạn được cấp visa.

Điều thứ 2
"English – Trình độ Anh ngữ."Anticipate that the interview will be conducted in English and not in your native language. One suggestion is to practice English conversation with a native speaker before the interview, but do NOT prepare speeches!

Dự kiến trước là buổi phỏng vấn sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh và không sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Một gợi ý là hãy luyện tập tiếng Anh với người bản xứ trước khi phỏng vấn, nhưng KHÔNG phải là chuẩn bị đọc diễn văn!

Điều thứ 3
"Speak for yourself - Hãy tự nói về mình." Do not bring parents or family members with you to the interview. The consular officer wants to interview you, not your family. A negative impression is created if you are not prepared to speak on your own behalf.

Đừng đưa bố mẹ hay người nhà đến các cuộc phỏng vấn. Nhân viên lãnh sự muốn phỏng vấn bạn, không phải gia đình của bạn. Bạn sẽ tạo ấn tượng xấu nếu bạn không chuẩn bị để tự trình bày vấn đề của mình.

Điều thứ 4
"Know the program and how it fits your career plans - Hiểu rõ chương trình học và làm thế nào nó phù hợp với kế hoạch nghề nghiệp của mình." You must be able to articulate the reasons for choosing a particular program in the United States and explain how studying in the United States relates to your future professional career when you return home.

Bạn phải có khả năng trình bày rõ lý do cụ thể cho việc lựa chọn một chương trình học tại Hoa Kỳ và giải thích được việc học tập tại Hoa Kỳ liên quan đến nghề nghiệp tương lai của bạn khi bạn trở về nhà.

Điều thứ 5
"Be brief - Hãy trình bày ngắn gọn."Because of the volume of applications received, all consular officers are under considerable time pressure to conduct a quick and efficient interview. They must take a decision, for the most part, on the impressions they from during the first minute of the interview. Consequently, what you say first and the initial impression you create are critical to your success. Keep your answers to the officer’s questions short and to the point.

Vì số lượng của các hồ sơ xin thị thực rất lớn, tất cả các viên chức lãnh sự phải làm việc dưới áp lực thời gian đáng kể để tiến hành một cuộc phỏng vấn nhanh chóng và hiệu quả. Họ phải đưa ra quyết định, phần lớn, dựa trên những ấn tượng có được từ trong những phút đầu tiên của cuộc phỏng vấn. Do đó, những gì bạn nói lần đầu và ấn tượng ban đầu mà bạn tạo ra sẽ quyết định thành công của bạn. Hãy trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn vào trọng tâm.

Điều thứ 6
"Additional documentation - Hồ sơ hỗ trợ." It should be immediately clear to the consular officer. What written documents you are presenting and what they signify lengthy written explanations cannot be quickly read or evaluated. Remember that you will have 2 - 3 minutes of interview time. If you are lucky.

Những hồ sơ quan trọng phải được trình cho viên chức lãnh sự ngay lập tức và rõ ràng. Những văn bản giấy tờ bạn trình và những gì họ biểu giải trình bằng văn bản quá dài có thể không được đọc nhanh chóng và đánh giá. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có 2 - 3 phút cho cuộc phỏng vấn. Nếu bạn là người may mắn.

Điều thứ 7
"Not all countries are equal – Không phải quốc gia nào cũng như nhau."Applicants from countries suffering economic problems or from countries where many students have remained in the United States as immigrants will have more difficulty getting visas.

Đương đơn từ các quốc gia đang gặp các vấn đề kinh tế hay các quốc gia mà nhiều sinh viên đã ở lại Hoa Kỳ như là người nhập cư sẽ có nhiều khó khăn nhận được thị thực

Điều thứ 8
"Employment - Việc làm."Your main purpose in coming the United States should be to study, not for the chance to work before or after graduation. While many students do work off-campus during their studies, such employment is incidental to their main purpose of completing their U.S. education. You must be able to clearly articulate your plan to return home at the end of your program. If your spouse is also applying for an accompanying F-2 visa, be aware that F-2 dependents cannot be employed in the United States. If asked, be prepared to address what your spouse intends to do while in the United States. Volunteer work and attending school part-time are permitted activities.

Mục đích chính của bạn đến Hoa Kỳ là để học tập, không phải để có cơ hội kiếm việc làm trước hoặc sau khi tốt nghiệp. Có nhiều sinh viên làm thêm việc bên ngoài trường trong nghiên cứu của họ, việc này chỉ là ngẫu nhiên mục đích chính của họ hoàn thành việc học của họ tại Mỹ. Bạn phải có khả năng trình bày rõ kế hoạch của bạn để trở về nhà khi kết thúc khóa học của bạn. Nếu người phối ngẫu của bạn nộp đơn cho visa đi kèm F-2, hãy ý thức được rằng F-2 có thể không được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Nếu được hỏi, hãy chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết những gì vợ chồng bạn dự định làm trong khi tại Hoa Kỳ. Công việc tình nguyện và đi học bán thời gian được chấp thuận.

Điều thứ 9
"Dependents remaining at home – Người thân ở quê nhà."If your spouse and children are remaining behind in your country, be prepared to address how they will support themselves in your absence. This can be an especially tricky area if you are the primary source of income for your family. If the consular officer gains the impression that your family will need you to remit money from the United States in order to support themselves, your student visa supplication will almost certainly be denied.

Nếu người phối ngẫu và con cái của bạn vẫn ở lại đất nước của bạn, bạn phải đảm bảo họ tự hỗ trợ được trong khi bạn vắng mặt. Điều này có thể là một lãnh vực đặc biệt khó khăn nếu bạn là nguồn thu nhập chính của gia đình bạn. Nếu các viên chức lãnh sự cảm thấy rằng gia đình bạn sẽ cần bạn phải gửi tiền từ Hoa Kỳ về để nuôi họ, việc xin thị thực sinh viên của bạn sẽ gần như chắc chắn sẽ bị từ chối.

Điều thứ 10
"Maintain a positive attitude - Duy trì thái độ tích cực." Do not engage the consular officer in an argument. If you are denied a student visa, ask the officer for a list of documents he or she would suggest you bring in order to overcome the refusal, and try to get the reason you were denied in writing.

Không tranh cãi với các viên chức lãnh sự. Nếu bạn bị từ chối visa du học, yêu cầu nhân viên cho một danh sách các tài liệu gợi ý bạn cần phải bổ sung để vượt qua sự từ chối, và cố gắng để có được những lý do bạn bị từ chối bằng văn bản.

 

Công ty Thế Hệ Mới chuyên làm visa du học, du lịch, định cư từ năm 2004.

  • TP. Hồ Chí Minh: 5 Lam Sơn, P.5, Quận Phú Nhuận. ĐT: (028) 38480099
  • TP. Đà Nẵng: 166 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê. ĐT: (0236) 3583468
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.thm.vn
  • Hotline: 084-CTY-VISA
  • Facebook: www.facebook.com/thm.vn

 

Xem 2619 lần

 

Đối tác tiêu biểu

Trải qua gần 20 năm hoạt động, công ty tư vấn du học Thế Hệ Mới tự hào là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam của hàng trăm trường và tổ chức giáo dục uy tín ở Mỹ, Canada, Úc, Singapore.