Bảo lãnh thân nhân
10
10

Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh thân nhân

  by
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Với tư cách là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể giúp thân nhân trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ bằng cách xin “Thẻ Xanh.” Để có được thẻ xanh, quý vị cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể chứng minh rằng quý vị có đủ thu nhập hay tài sản để trợ giúp cho thân nhân của quý vị khi họ đến Hoa Kỳ.

Quý vị bắt đầu thủ tục bằng cách nộp Mẫu Đơn I-130, Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Ngoại Kiều. Mẫu đơn này sẽ thiết lập mối quan hệ gia đình tồn tại giữa quý vị và thân nhân của quý vị. Hướng dẫn nộp đơn và các mẫu đơn có sẵn trên trang Web của USCIS tại www.uscis.gov. Đôi khi Đơn bảo lãnh I-130 có thể nộp cùng với Đơn I-485, Đơn xin Đăng Ký Thường Trú hoặc Điều Chỉnh Tình Trạng, vấn đề này sẽ được đề cập bên dưới đây.

 

Tôi có thể nộp đơn cho những thân nhân nào?

Một công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn bảo lãnh cho những thân nhân sau đây:

- Chồng hoặc vợ.

- Hôn phu hoặc hôn thê.

- Các con, đã kết hôn hoặc còn độc thân.

 

Công dân Hoa Kỳ đủ 21 tuổi trở lên cũng có thể nộp đơn bảo lãnh cho những thân nhân sau đây:

- Cha mẹ;

- Anh em trai hoặc chị em gái.

Khi quý vị nộp đơn bảo lãnh của mình, quý vị phải cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của mình với người quý vị đang bảo lãnh.

 

Đơn bảo lãnh có thể giúp gì cho thân nhân của tôi?

Việc nộp Mẫu Đơn I-130 và cung cấp mối quan hệ đủ điều kiện sẽ mang lại cho thân nhân của quý vị một chỗ trong hàng người cũng đang đợi nhập cư từ cùng một quốc gia hay một vùng dựa trên cùng một loại quan hệ. Khi thân nhân của quý vị tiến được tới đầu hàng đợi, người này có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhập cư sau khi vượt qua được các vòng kiểm tra lai lịch và đáp ứng được các yêu cầu để được tiếp nhận.

Ví dụ: Quý vị nộp đơn bảo lãnh cho con trai còn độc thân trên 21 tuổi. Nếu USCIS chấp nhận đơn bảo lãnh, đơn của quý vị sẽ mang lại một chỗ trong hàng đợi cùng với những người từ cùng một quốc gia và họ là con trai hoặc con gái còn độc thân có độ tuổi trên 21 của công dân Hoa Kỳ.

Chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị sẽ dựa vào ngày quý vị nộp đơn bảo lãnh. Vì vậy việc nộp đơn sớm sẽ mang lại lợi thế. Không có khoảng thời gian chờ đợi đối với thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, những thân nhân này là người phối ngẫu, cha mẹ hoặc con còn độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ.

 

Còn gia đình của thân nhân tôi thì sao?

Trong hầu hết các trường hợp, khi thân nhân của quý vị tiến tới vị trí đầu hàng đợi, người phối ngẫu của thân nhân quý vị và con cái còn độc thân dưới 21 tuổi có thể kết hợp cùng người phối ngẫu bằng cách cũng nộp đơn xin thị thực nhập cư. Nếu thành viên trong gia đình đã ở Hoa Kỳ, thành viên đó có thể nộp đơn xin với Mẫu Đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng dựa trên đơn bảo lãnh xin thị thực đã được chấp nhận của thân nhân đó.

- Ví dụ: Quý vị nộp đơn bảo lãnh cho con gái đã kết hôn của mình. Quý vị không thể nộp đơn bảo lãnh trực tiếp cho chồng và con cái của con gái mình. Tuy nhiên, khi chỗ trong hàng đợi của con gái quý vị cho phép cô ấy nộp đơn xin Thẻ Xanh, chồng và con cái của cô ta có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư cùng thời điểm với con gái của quý vị.

Với vai trò là công dân Hoa Kỳ, quý vị phải nộp đơn bảo lãnh riêng cho từng thân nhân trực tiếp của mình, kể cả con cái của quý vị.

- Ví dụ: Để bảo trợ cho mẹ và cha, hãy nộp đơn bảo lãnh riêng cho từng người. Nếu họ có con cái khác – anh em trai và chị em của quý vị - hãy nộp đơn bảo lãnh riêng cho từng người trong số họ. Cha và

mẹ của công dân Hoa Kỳ sẽ có thị thực ngay lập tức, nhưng anh em trai và chị em gái của công dân Hoa Kỳ lại không thể có ngay thị thực; vì vậy, họ phải đợi cho đến khi có thị thực.

- Ví dụ: Quý vị kết hôn với người đã có con. Thông thường, người con này hội đủ tiêu chuẩn dưới diện con riêng nếu người con đó chưa kết hôn và dưới 18 tuổi vào thời điểm quý vị kết hôn. Trong ví dụ này: quý vị cần nộp hai đơn bảo lãnh: một đơn dành cho vợ và một đơn dành cho con của vợ.

 

Sau khi tôi nộp đơn, phải mất bao nhiêu lâu trước khi thân nhân của tôi có thể được nhập cư?

Luật pháp sẽ có sự cân nhắc đặc biệt đối với thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, những thân nhân này là người phối ngẫu, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ.

• Không có danh sách chờ đợi để nhập cư cho những thân nhân này.

• Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ mời họ nộp đơn xin thị thực nhập cư ngay khi USCIS chấp nhận đơn bảo lãnh I-130.

• Nếu đơn bảo lãnh của quý vị đã được chấp nhận và thân nhân của quý vị hiện đang ở Hoa Kỳ sau khi được xem xét và tiếp nhận hợp pháp (và họ đáp ứng được các yêu cầu nhất định khác), họ có thể nộp đơn cho USCIS để điều chỉnh tình trạng thường trú nhân.

Đối với các thân nhân khác, việc kết hợp giữa nhu cầu cao và các giới hạn do luật pháp quy định về việc có bao nhiêu người có thể nhập cư mỗi năm đồng nghĩa với việc thân nhân của quý vị phải đợi một vài năm trong hàng đợi trong khi đơn bảo lãnh đã được nộp trước khi đơn được giải quyết. Khi thân nhân của quý vị tiến tới đầu hàng đợi, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ liên lạc với thân nhân của quý vị và mời người đó nộp đơn xin thị thực nhập cư. Thời gian chờ đợi hiện tại đối với các phân loại thị thực có sẵn dưới “Visa Bulletins” trên trang Web của Bộ Ngoại Giao https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html 

Vui Lòng Lưu Ý: Nếu quý vị đang nhập cư vào Hoa Kỳ và sẽ được tiếp nhận là thường trú nhân hợp pháp, quý vị phải thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS là $165. Quý vị hãy thanh toán khoản phí này qua mạng bằng Hệ Thống Điện Tử USCIS (USCIS ELIS). USCIS khuyến khích quý vị thanh toán khoản phí này sau khi quý vị nhận được gói visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước ngoài (gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Hoa Kỳ. Việc thanh toán trước khi quý vị đến Hoa Kỳ sẽ bảo đảm là quý vị nhận được Thẻ Thường Trú của mình (thường được gọi là Thẻ Xanh) mà không bị chậm trễ. Có thể tìm hiểu thông tin về mức phí trên trang Web của USCIS tại https://www.uscis.gov/file-online/uscis-immigrant-fee

 

Thân nhân của tôi có thể chờ tại Hoa Kỳ cho tới khi trở thành thường trú nhân không?

Không. Nếu thân nhân của quý vị ở ngoài Hoa Kỳ, việc nộp mẫu đơn I-130 không giúp cho thân nhân của quý vị được sống hay làm việc tại Hoa Kỳ. Đơn bảo lãnh I-130 chỉ thiết lập được mối quan hệ của quý vị với thân nhân của quý vị. Thân nhân của quý vị phải đợi bên ngoài Hoa Kỳ để được nhập cư một cách hợp pháp. Nếu chồng, vợ hay con còn độc thân dưới 21 tuổi hoặc cha mẹ đã ở Hoa Kỳ sau khi được tiếp nhận hợp pháp, họ có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng của mình thành thường trú nhân vào cùng thời điểm quý vị nộp đơn bảo lãnh I-130 cho họ.

 

Tôi có phải cam kết gì không khi nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân?

Có. Luật pháp quy định, người nhập cư thuộc diện bảo lãnh thân nhân phải có người bảo trợ tài chính. Nếu quý vị chọn bảo trợ cho việc nhập cư của thân thân mình bằng cách nộp đơn bảo lãnh thân nhân (I-130), khi thời gian nhập cư cho thân nhân của quý vị tới, quý vị phải đồng ý làm nhà bảo trợ tài chính của thân nhân đó bằng cách nộp Mẫu Đơn I-864, Cam Kết Bảo Trợ. Nếu quý vị không đáp ứng được khả năng về tài chính, lúc đó một cá nhân khác sẽ cần phải thực hiện cam kết này.

 

Tôi có thể nộp đơn bằng cách nào?

Có hai cách cơ bản để trợ giúp hợp pháp cho thân nhân của quý vị nhập cư vào Hoa Kỳ:

1. Nếu thân nhân của quý vị sống ở một quốc gia khác, quý vị sẽ nộp mẫu đơn I-130 cho USCIS. Có thể nộp Mẫu Đơn I-130 cho Cơ Sở Tiếp Nhận Đơn của USCIS dựa trên nơi cư trú của đương đơn. Vui lòng tham khảo trang 4 và 5 trong hướng dẫn về địa chỉ thư tín. Vui lòng xem trang Web của USCIS để

biết thông tin mới nhất trong hướng dẫn hoặc các khoản lệ phí. Hãy bảo đảm là đơn bảo lãnh của quý vị được hoàn tất, ký và nộp kèm theo lệ phí thích hợp. Quý vị sẽ cần nộp bằng chứng về tư cách công dân Hoa Kỳ của mình và bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của quý vị với từng người quý vị đang nộp đơn bảo lãnh.

2. Nếu thân nhân của quý vị đã ở Hoa Kỳ và được tiếp nhận hợp pháp, lúc đó họ có thể nộp mẫu đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng của họ thành thường trú nhân hợp pháp vào thời điểm khi quý vị nộp Đơn bảo lãnh thân nhân I-130. Đơn bảo lãnh được gửi vào cùng thời điểm với đơn xin thường trú (I-485) phải được gửi tại nơi khác với nơi quý vị sẽ nộp đơn bảo lãnh I-130. Vui lòng đọc hướng dẫn về hai địa chỉ có thể gửi hồ sơ trùng nhau qua đường bưu điện.

 

Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp đơn?

USCIS sẽ gửi qua đường bưu điện cho bạn một biên nhận để xác nhận là USCIS đã nhận được đơn bảo lãnh của quý vị. Nếu đơn bảo lãnh của quý vị chưa hoàn tất, USCIS có thể phải bác bỏ hoặc yêu cầu quý vị cung cấp thêm bằng chứng hoặc thông tin, điều này sẽ làm chậm trễ việc giải quyết. Vui lòng gửi toàn bộ tài liệu được yêu cầu ngay lần đầu để tránh bị chậm trễ.

USCIS sẽ thông báo cho quý vị khi USCIS đưa ra quyết định. Thông thường, khi USCIS chấp nhận đơn bảo lãnh, USCIS sẽ gửi đơn tới Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Khi chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị cho phép việc cấp số thị thực, NVC sẽ thông báo cho quý vị và thân nhân của quý vị, để mời người đó và những người phụ thuộc hội đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin thị thực nhập cư. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý thị thực từ trang Web của Bộ Ngoại Giao tại www.state.gov.

 

Phải mất bao lâu để USCIS giải quyết đơn của tôi?

Do thời gian giải quyết phụ thuộc vào một số yếu tố, nên rất khó để đưa ra khung thời gian. USCIS đăng thời gian giải quyết hiện tại trên trang Web của USCIS tại www.uscis.gov.

 

Nếu tôi đã nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân khi tôi là thường trú nhân, nhưng giờ tôi đã là công dân Hoa Kỳ thì sao?

- Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trong khi thân nhân của mình đang chờ thị thực, quý vị có thể nâng cấp phân loại thị thực của thân nhân và đẩy nhanh việc giải quyết đơn bảo lãnh đó bằng cách thông báo cho cơ quan nhập tịch thích hợp của mình. Khi quý vị đã là công dân Hoa Kỳ, chồng hay vợ của quý vị và bất kỳ người con còn độc thân nào dưới 21 tuổi sẽ được làm thị thực ngay lập tức. 

- Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi đơn bảo lãnh với Mẫu Đơn I-130 đã được chấp nhận và đơn này đã được chuyển tới Trung Tâm Thị Thực Quốc gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao, quý vị nên thông báo cho NVC rằng quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Các yêu cầu để nâng cấp đơn bảo lãnh với lý do quốc tịch của đương đơn phải được gửi tới:

 

Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (National Visa Center)

31 Rochester Avenue, Suite 200

Portsmouth, NH 03801-2915

 

Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về thông báo chấp nhận đơn xin. Khi NVC được thông báo rằng đương đơn đã được nhập tịch, NVC sẽ gửi ngay thông tin thị thực về thân nhân của quý vị tới Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự quán Hoa Kỳ được chỉ định ở nước ngoài. Để xác nhận là đơn xin đã được chấp nhận của quý vị đã được gử̉i tới NVC, quý vị có thể liên hệ với hệ thống ghi âm tin nhắn tự động của NVC theo số 1-603-334-0700 và bằng điện thoại bấm nút, hãy nhập số biên nhận USCIS của quý vị.

- Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ và đơn xin của thân nhân quý vị chưa được USCIS chấp nhận, quý vị cần gửi thông báo tới địa chỉ của Trung Tâm Dịch Vụ nằm trên thông báo biên nhận mà quý vị đã nhận được khi gửi đơn xin với Mẫu Đơn I-130. Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về thông báo biên nhận đơn xin. Hãy gọi Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-375-5283 để được trợ giúp hoặc nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng hay vị trí về đơn xin của mình.

- Nếu thân nhân của quý vị là người phối ngẫu và thân nhân này có là con ruột, con riêng hoặc con nuôi của quý vị và quý vị chưa nộp đơn xin riêng cho chúng, quý vị phải nộp đơn xin riêng cho từng người con này kèm theo bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ của quý vị. Vui lòng nộp kèm một bản sao về thông báo biên nhận đối với đơn xin gốc.

 

Tôi có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ bảo lãnh thân nhân bằng cách nào?

Sau khi nộp hồ sơ bảo lãnh thân nhân cho USCIS, quý vị luôn nhận được biên nhận hồ sơ I-797 qua đường bưu điện hoặc email, trong biên nhận hồ sơ có cung cấp mã số "Receipt Number" để quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến tại trang https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

 

Công ty Thế Hệ Mới chuyên làm visa du học, du lịch, định cư từ năm 2004.

  • TP. Hồ Chí Minh: 32B Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1. ĐT: (028) 38480099
  • TP. Đà Nẵng: 166 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê. ĐT: (0236) 3583468
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.thm.vn
  • Hotline: 084-CTY-VISA
  • Facebook: www.facebook.com/thm.vn

 

Xem 1614 lần